Friday, July 27, 2012

जय अम्बे

अम्बे माँ

जय माँ अम्बे जय जय माँ अम्बे
..
सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोsस्तु ते ॥

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।

सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोsस्तु ते ॥

सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते

भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोsस्तु ते ||

जय माँ अम्बे

जय माँ अम्बे

No comments:

Post a Comment